מצב המים בישראל

בישראל בעיית זיהום המים נפוצה בשל חוסר עמידה בתקנים.
הזרמת שפכים ביתיים ותעשייתים לנחלים נהרות ולים, חלחול חומרי דשן ועוד,  משנים את הרכב המים.בעיות אילו עולים שוב ושוב